Német nemzetiségi oktatás

Felhívás és tájékoztató

A Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2019/2020-as tanévre beiratkozó első osztályosok szüleinek a német nyelvű nemzetiségi oktatásra jelentkezésről

A német nemzetiségi nyelvoktatást a magyar közoktatás részeként valósítjuk meg, betartva az iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait, és emellett biztosítjuk a nemzetiség nyelvének tanulását, történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és –teremtést, a német nemzetiségi kulturális identitás kialakítását és erősítését, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását.

A német nyelvet heti 5 órában tanulják a gyerekek, a többi órán a tanítás nyelve a magyar nyelv. Ezt egészíti ki a német honismeret és a német néptánc heti 1-1 órában. A 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet irányelvében megfogalmazottakkal összhangban, a rendelet 8.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében történik az oktatás.

Beiskolázási tudnivalók:

 „1. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezését az 1. mellékletben (A melléklet honlapunkon elérhető.) meghatározott, ugyanazon nemzetiséghez tartozók által benyújtott kérelem kitöltésével kezdeményezhetik a szülők, törvényes képviselők (a továbbiakban együtt: szülők). A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani a feladatellátás kötelezettjéhez.

(2) Amennyiben legalább nyolc, azonos nemzetiséghez tartozó szülő azt kezdeményezi, a nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást a kérelem beérkezését követő naptári évben kezdődő nevelési évtől, tanévtől felmenő rendszerben meg kell szervezni, feltéve, hogy legalább nyolc gyermek, tanuló valóban be is iratkozik az óvodába, iskolába.”

1. § (1) pont szerint a mostani felmérés a 2019/2020-as tanévre vonatkozik, így azoktól kérjük az 1. mellékletet, akik 2019/20. szeptemberétől kezdik az iskolát.

A felvételi eljárás során a nemzetiséghez tartozók előnyt élveznek az osztályba kerülésnél.

Az oktatás felsorolt céljainak elérése érdekében iskolánkkal együttműködési megállapodást kötött a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat.

 Mindezek törvényi háttere:

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény;

-          a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség iskolai oktatásának irányelveiről;

-          a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.

Az iskola nemzetiségi pedagógiai programja az iskola honlapján olvasható.

A nemzetiséghez  tartozás   feltételeiről tájékoztatást  a Német  Nemzetiségi  Önkormányzat    ad.

Tájékoztatás és további információ a feltételekről az alábbi címeken kapható:

 

 

Adatok

 

Megnevezés (magyar):

Rövidített név:

 

Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat

DNNÖ

 

Megnevezés (német):

 

Selbstverwaltung de deutschen Nationalität in Dunakeszi

Székhely és levelezési cím:

email cím:

 telefonszám  

 2120 Dunakeszi, Fő út 25 

dnno.mervald@gmail.com

06703718764

Adószám:

15780801-1-13

Számlavezető Bank:

Budapest Bank

Pénzforgalmi jelzőszám:

10101346-7633200-01004007

Web

www.dnno.hu

 

 

Képviselők:

 

Dr. Mervald Anna Elnök

Telefon:
e-mail:

 

 

06 - 70 - 371 - 8764

dnno.mervald@gmail.com

drmervald@gmail.com

 

Tóth Tamás Elnökhelyettes

Telefon:

e-mail:

 

 

06 – 30 – 894 – 0427

dnno.toth@gmail.com

 

Pethő Krisztián Mátyás Jegyzőkönyv hitelesítő

Telefon:

 e-mail:

 

 

06 – 20 – 429 – 1033

dnno.petho@gmail.com