Természettudományi munkaközösség
 

A munkaközösség tagjai:

Bársony Anita, intézményvezető helyettes
Lugosi Istvánné, munkaközösség vezető
Bajkán Katalin
Baldesweiler Judit Mónika
Csomai Renáta
Csontos Tamás
Dusza Tibor
Horváth Tibor
Kovál László
Lugosi László
Nagyné Gemeri Linda
Dr Selényi Györgyné
Tóth Katona Csilla
 

 

"A nevelés és a fegyelem alapozzák meg az erkölcsöt,

És ki-ki oly mértékben lesz bölcs, amennyit tanult."

                                                       

                                                                                         /Seneca/

 

Munkaközösségünk elsősorban a természettudományos tantárgyakat: a biológiát, a fizikát, a földrajzot,a  kémiát, a matematikát és a természetismeretet fogja egységes egészbe. Ezenkívül informatika és rajz oktatása is ehhez a munkaközösséghez tartozik.

Munkaközösségünk feladata, hogy az iskola munkatervében megfogalmazott célkitűzéseket megtöltse tartalommal, korszerű oktató és nevelő munkát végezzen.  Célunk a  művelt gyerekek képzése, a tudomány anyagaiból az alapismeretek megszerzése, melyet a diákok önműveléssel tovább fejleszthetnek. Célunk továbbá a rendszerszemléletű gondolkodás következetes felépítése, alakítása, a kreativitás fejlesztése, pontosságra való törekvés, környezeti nevelés. A természettudomány szorosan együttműködik más tudományág tantárgyaival is. Természettudományi ismeretek nélkül a környezetvédelem nem lehetséges. Éppen ezért e tudományág tanításánál átfogó pedagógiai szemlélet uralkodik.

A tanítási-tanulási folyamatban mindenkor alkalmazkodunk a tanulók életkori sajátosságaihoz.

Az informatika tanításának alapelvei és céljai között fogalmaztuk meg, hogy az informatika az iskolában nem pusztán egy tantárgy, hanem az eredményes iskolai oktatás és nevelés eszköze is. Emiatt a számítógépes oktatás játékos formáinak alkalmazása már az első harmadikban megindul. Mindehhez két, modern gépekkel és eszközökkel ellátott számítógépes tantermünk áll rendelkezésre.

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozása a többi gyermekkel együtt, integrált keretek között történik. A tanulók felzárkóztatását, tanulmányi előmenetelét, a magatartási problémák leküzdését segítik a fejlesztő foglalkozások, a korrepetálások, az egyéni felzárkóztató foglalkozások.

A tehetségfejlesztés a tudatos és sokszínű pedagógiai tevékenység szerves része.  A tehetségeseknek és az érdeklődő gyermekeknek pedig szakkört. Minden tanuló tanulmányi versenyen vehet részt, ahonnan a legtöbb tudással rendelkező továbbjuthat a városi, a területi, a megyei vagy az országos versenyre. Munkánk nem hiábavaló, mert diákjaink nagyszerű eredményeket érnek el.

Ez a munkaközösség a városi vöröskeresztes szervezettel is együttműködik {akciók, versenyek szervezése).

Szabóné Pethő Emőke